Algemene Voorwaarden

Voorwaarden verkoop door Art Ally via de website van Art Allies

Artikel 1 – De verkoper is de kunstenaar (Art Ally) zelf

1.1 Art Allies is een kunstcollectief. Art Allies stelt iedere deelnemende kunstenaar (hierna Art Ally) voor eigen rekening en risico in de gelegenheid o.a. deel te nemen aan de website van Art Allies door hun werk, al dan niet voor verkoop, toe te voegen op een persoonlijke webpagina.

1.2 Elke Art Ally is uitsluitend en geheel zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar pagina, de verkoop, verpakking, facturering, verzending, betaling belastingen en de algehele afhandeling daarvan.

1.3 Art Allies doet niet meer dan de Art Ally informeren van een verkoop, het incasseren van de koopprijs voor de Art Ally op haar bankrekening voor de Art Ally en het doorbetalen daarvan aan de Art Ally als aan de voorwaarden daarvoor is voldaan.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Art Ally en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Art Ally en Koper die tot stand komt via deze website. Art Ally en Koper kunnen schriftelijk of elektronisch nadere en/of andere voorwaarden overeenkomen.

2.2 Overeenkomsten waarbij het kunstwerk buiten Nederland moet worden verstuurd kunnen niet tot stand komen via deze website. Voor het sluiten van een overeenkomst met verzending buiten Nederland dient de Koper direct contact op te nemen met de Art Ally. Koper dient alsdan met de Art Ally een afzonderlijke eigen overeenkomst te sluiten buiten Art Allies om.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

2.4 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.5 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het aanbod

3.1 Het aanbod van de Art Ally is vrijblijvend. De Art Ally is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen of in te trekken.

3.2 Het aanbod bevat een foto en omschrijving van het aangeboden kunstwerk. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Art Ally niet. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Art Ally kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

3.3 Elk aanbod vermeldt de prijs inclusief belastingen en kosten van verzending binnen Nederland. Voor verzending buiten Nederland dient de Koper direct contact op te nemen met de Art Ally en hierover separate afspraken te maken.

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod, door betaling aan Art Ally van de koopprijs langs elektronische weg via de website en het voldoen aan alle daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Art Ally langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Art Ally is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.

4.3 De Art Ally zal bij het Kunstwerk aan de Koper de volgende informatie, meesturen:
– a. het bezoekadres van de vestiging en het mailadres van de Art Ally waar de Koper met klachten terecht kan;
– b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken.

4.4 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat het Kunstwerk nog in goede staat en ter vrije beschikking staat aan de Art Ally.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

5.1 Bij de aankoop van het Kunstwerk heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Koper of een vooraf door de Koper aangewezen en aan de Art Ally bekendgemaakte vertegenwoordiger.

5.2 Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en met deugdelijke verpakking aan de Art Ally retourneren. Het terugsturen is geheel voor rekening en risico van Koper.

5.3 Wanneer de Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, duidelijk kenbaar te maken aan zowel de Art Ally als Art Allies. Nadat de Koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Koper het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Koper dient – bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending en foto’s – te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig en deugdelijk verpakt zijn teruggestuurd.

5.4 Art Allies is door de Art Ally gevolmachtigd een betaald bedrag in geval van tijdige herroeping en tijdige retournering – waarvan ook Art Allies tijdig en volledig door de Koper is geïnformeerd – terug te betalen aan de Koper op de bankrekening waarvan de Koopprijs werd ontvangen, althans een door de Koper tijdig mee te delen andere rekening. Indien Art Allies geen tijdige herroeping en/of tijdige retournering ontvangt zal zij de koopprijs aan de Art Ally voldoen In al die gevallen dient de Koper zich direct en uitsluitend te verstaan met de Art Ally.

5.5 Indien en zolang bij Art Allies redelijkerwijs onduidelijkheid bestaat over de vraag aan wie de koopprijs geheel of gedeeltelijk toekomt is Art Allies niet verplicht maar wel gerechtigd dit onder zich te houden. Art Allies wordt door de Koper gevrijwaard voor elke aansprakelijkheid in verband met de verkoop. Art Allies is niet aansprakelijk in verband met enige storing of het uit de lucht zijn van de website of de bank.

5.6 Indien de Koper na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet tijdig kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet tijdig aan de Art Ally heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

6.1 Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6.2 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Koper zelf is de Koper aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie

7.1 De Art Ally staat ervoor in dat het kunstwerk voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de voor Kunstwerken te stellen redelijke eisen van deugdelijkheid.

7.2 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan de Art Ally schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

7.3 De Verkoop houdt geen overdracht van auteursrecht in.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

8.1 Als plaats van levering geldt het adres in Nederland dat de Koper aan de Art Ally kenbaar heeft gemaakt.

8.2 De Art Ally zal in beginsel een geaccepteerde bestelling binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij anders aangegeven. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zal dit onverwijld meedelen aan zowel de Art Ally als Art Allies. De Koper heeft geen recht op een schadevergoeding.

8.3 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding.

8.4 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Art Allies indien meegedeeld binnen 14 dagen na de bestelling of anders de Art Ally het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 9 – Geschillen

9.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

9.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.